انتقال مالکیت دربیع مال آینده به صورت عین معین
83 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در بادی امر به نظر می رسد که علت عمده قول به بطلان این بیع و نظایر آن نفس معدوم بودن مبیع هنگام انعقاد بیع است همان همانطور که برخی بدان تصریح کرده اند اما دقت در کلام فقها روشن می شود که علت نهی از بیع معدوم نه عدم مبیع بلکه وجود غرر و خطر تضرر است و این امر مورد تصریح برخی از فقهای امامیه و عامه قرار گرفته است و به طور کلی می توان گفت که در فقه ،بیع معدوم به سبب غرر و نه عدم باطل شمرده است و عدم از آن جهت که موجب غرر است در تعلیل آمده است. موید این نظر جواز بیع سلم نزدتمامی فقهای امامیه و عامه است در حالی که در این نوع بیع مبیع کلی فی الذمه بوده و شرط صحت آن غلبه وجود مبیع در وقت حلول اجل است و معدوم بودن آن هنگام عقد خللی به درستی معامله وارد نمی کند به عبارت دیگر کافی است تا مبیع هنگام فرا رسیدن اجل بر حسب علم عادی غالباً وجود داشته باشد در این حالت وجود غرر منتفی است گرچه مبیع ممکن است هنگام معامله معدوم باشد بنابراین معامله صحیح است زیرا در معاملات ، ملاکات و ضوابط عرفی است مگر اینکه شارع خلاف آن را تصریح کرده باشد. بنابرین می توان گفت بیع اشیای آینده که در هنگام عقد معدوم اند اما بر حسب قضاوت عرف و علم عادی در موعد مقرر محقق الوجودند و بایع قادر به تهیه و تسلیم آن به مشتری خواهد بود بدون اشکال است زیرا غرری وجود ندارد.