حکمت شهادت امام حسین(ع)
193 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
  • مساله ي شهادت امام حسين(ع)ويارانش واسارت خاندان آن حضرت يك مساله ي تصادفي وپيشامداتفاقي نبوده است بلكه تمام جزئيات آن براساس مصلحت خداوندحكيم تقديروتنظيم گشته وبه دست امام حسين(ع)وخاندانش اجراشده است وچون هدف ازتنظيم اين برنامه ،ارائه ي حقيقت دين بوده است ،ازاين جهت درتمام ابعادوجوانب اين برنامه ،كوچك ترين حادثه اي كه كم ترين لطمه به عزت وهيبت مجريان اين برنامه (امام حسين(ع)وياران وخاندانش) بزند،وجود نداشته است .خاندان امام حسين(ع)اسيرشدنداماهرگزذليل وخوارنشدند.كودكانش يتيم شدندوگرسنگي كشيدندامالقمه اي صدقه نخوردندوپيش كسي اظهارگرسنگي نكردند .تازيانه هاخوردندولي رفتاري ترحم برانگيزنداشتند.به همين جهت درهمه حال ودرهمه جادربرابردشمن سربلندبودندوباكمال شهامت آن هاراتحقيروتوبيخ نمودندامادشمنانشان هرگزنتوانستندآن هاراتحقيروتوهين كنندحضرت زينب (س)پسرزيادراكه فرماندارمقتدركوفه بوددرآن مجلس پرسطوت كه كسي ياراي تكلم نداشت بااين جمله كوتاه رسواكرد:همانافاسق رسوامي شودوفاجر دروغ مي گويد؛اوغيرماست الحمدلله.آري چنان اوراسركوفت دادكه اونتوانست جوابي بدهدجز اينكه به قتل تهديدش كردوهمين نشان عجزومحوميتش بود.