عاشورا زنده است تاانسان زنده است
103 بازدید
تاریخ ارائه : 11/11/2012 6:28:00 PM
موضوع: تبلیغ
  • عاشوراروزنهضت انسانیت درمقابل حیوانیت است.روزنهضت حق درمقابل باطل وروزنهضت عدل درمقابل ظلم است .بنابرین نهضت عاشورا،نهضت یک فردویک گروه نیست،نهضت نوع انسان است زیراانسان درهرزمانی خواهان حق ومتنفرازباطل است.خواهان عدل ومتنفرازظلم است وتاانسانیت وآدمیت زنده است ،عاشورا هم زنده است.ازدل وجان انسان هاشعله می کشدوخاموش نمی شود.به همین جهت هرسال که عاشورا فرا می رسد،لازم است که سرٍِِوانگیزه ی این نهضت بابیانات گوناگون تشریح شودتارمزبقاودوام آن برای عموم مردم روشن گردد.بهترین بیان برای نشان دادن این انگیزه یااین نهضت ،بیان خودشخص به وجودآورنده ی این نهضت یعنی حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین (ع)است .روزی که خواست ازمدینه بیرون برود،وصیتی نوشت وبه برادرش محمدابن حنفیه دادومطالبی راکه صریحاْنشان دهند ی انگیزه نهضت است ذکرفرمود:«من ستمکرومفسدفی الارض وریاست طلب وخودخواه نیستم ،فقط می خواهم امت جدم رااصلاح کنم وفسادراازبین ببرم،می خواهم امربه معروف ونهی ازمنکرکنم.(منبع بحارالانوار،جلد44،صفحه 328)»